Foto

Een huis, een gesprekstafel, een spiegel en samen aan de slagLees de volledige inleiding

De gemeenschappelijke modules levensbeschouwelijke vakken (afgekort LBV) beogen leerlingen inzicht te verschaffen in het levensbeschouwelijk huis van anderen, hen samen te brengen rond een gesprekstafel en hen met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor kunnen leerlingen interlevensbeschouelijke competenties ontwikkelen die hen toerusten om hun eigen levensbeschouwelijke identiteit te laten groeien en om samen met anderen constructief in de samenleving te staan.

Alle informatie in de modules over elke levensbeschouwing komt van de eigen levensbeschouwing zelf of van binnenuit. De modules zijn immers samengesteld door leerkrachten die behoren tot alle onderwezen levensbeschouwingen met ondersteuning van hun inspecteurs-adviseurs. Zo worden de leerlingen als het ware ontvangen in het huis en de thuis van de andere. Het leren over de ander wordt zo verbonden met het leren van de ander.

​Het vergaren van informatie en het opdoen van kennis over levensbeschouwingen zullen daarom effectiever resulteren in inzicht en begrip.

Inzien en begrijpen zullen toenemen bij gesprek en communicatie (in de brede betekenis van het woord) over levensbeschouwingen en andere thema’s die de samenleving aanbelangen. Leerlingen kunnen steeds vragen stellen en elke levensbeschouwing kan zelf verkenning, toelichting en verdieping geven.

Leerlingen die samen een project ontwikkelen, samen aan de slag gaan of eventueel samen actie ondernemen, zullen elkaar en hun levensbeschouwing nog beter leren kennen en zich meer met elkaar verbonden weten, vooral wanneer motivatie en zingeving bij de ontwikkeling van het project aandacht krijgen.

Onderwijs in de eigen levensbeschouwing is essentieel voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen en de ontwikkeling van hun normen- en waardenkader. De niet-karikaturale maar open kennismaking met andere levensbeschouwingen werkt als een spiegel waardoor leerlingen hun eigen levensbeschouwing beter leren kennen en in hun leven een plaats geven zonder hun levensbeschouwing absoluut en exclusief te stellen. Jongeren leren hierdoor met een open houding aan de samenleving deelnemen en bovendien zelfstandig en gefundeerd hun eigen levensbeschouwing bepalen. Om dit proces mogelijk te maken, worden modules met een geleidelijke opbouw verspreid over zes leerjaren aangeboden: de modules lager onderwijs worden in deze brochure voorgesteld, modules secundair onderwijs worden verder ontwikkeld.

Diverse aspecten van kinder- en mensenrechten krijgen in de cursussen levensbeschouwing bijzondere aandacht. Onderwijs in de eigen levensbeschouwing dat een onbevangen openheid heeft voor andere levensbeschouwingen waarbij men over de ander leert door van hem te leren – zoals wordt aangereikt in deze voorbeeldmodules – staat garant voor een optimale toepassing van het recht op het ontwikkelen en het weloverwogen kunnen kiezen van een eigen levensbeschouwing.